Yukarı

Mobil Sağlık Hizmetinin Verilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre işveren;

“ İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

 

Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan işyeri taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyetinin ve iş tatmininin arttığı bununda hem verimliliği arttırdığı hem de iş yerlerine ciddi ekonomik yararlar sağladığı bir gerçektir.

Mobil Sağlık araçlarımızla yapılan tetkik/tahliller şunlardır ;

 • Biyokimya Tahlilleri
 • Toksikoloji Tahlilleri
 • Odyometri(Cihazımız Uluslararası Kalibrasyonlu olup test ortamında, kabindeki  gürültü 20db altındadır)
 • Solunum Fonksiyon Testi(ATS verilerine göre değerlendirme yapılmaktadır.)
 • Radyoloji Çekimleri(Röntgen Ünitesi,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylıdır.)
 • Göz Fonksiyon Testi
 • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri
   
  MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI 
  1) Koordinatörler Tarafından Gerçekleştirilen Telefonla Ön Görüşme
  a) İşyeri hakkında detaylı bilgi aktarımı
  b) Uygulanacak tahlil/tetkiklerin belirlenmesi
  c) Fiyat teklifi gönderilmesi
  d) Fiyat teklifi firma tarafından kabul edilirse organizasyon saat,yer ve tarih belirlenmesi

  2) Mobil taramanın uygulanması
  a) Randevu verilen tarih, saat ve yerde mobil hizmet aracının hazır olması
  b) Mobil taramanın tamamlanması sonrası materyallerin hastaneye ulaşması
  c) Alınan örneklerin, laboratuvarlara teslimi ve sonuçların çıkması
  d) Çıkan sonuçların Uzman Hekimler tarafından değerlendirme ve raporlandırılması
  e) Tüm sonuçlar hazırlandıktan sonra faturayla birlikte firmaya yollanır.

  Mobil Sağlık Taraması Hizmetleri
 • Akciğer Grafisi  
 • Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Odiometri Testi (İşitme Testi)  
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)
  Laboratuvar Testleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kan Grubu
 • Kan Şekeri
 • Check - Up
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Sarılık Testleri  
 • Serolojik Tetkikler  
 • İdrarda / Kanda Kurşun
 • İdrarda / Kanda Alüminyum
 • İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.  
 • Psikometrik Testler  
 • Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)